www.www.pupil.edu.pl

Wyró??nia nas jedna z najni??szych stawek!!! Uczymy ju?? od 35 z??/h w grupie 2-osobowej! Dodatkowo oferujemy bezp??atny dojazd do ka??dego klienta!

Edukacja

Opieka i inne

Witamy !

Firma od 1996 r. zajmuje si─? organizacj─? i nauk─? j─?zyków obcych dla dzieci, m??odzie??y i doros??ych na ka??dym poziomie zaawansowania. Zaj─?cia prowadzone s─? w siedzibie firmy, u Pa??stwa w domu, miejscu pracy, przedszkolach i szko??ach na terenie Warszawy i okolic. Plan zaj─?─? jest dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.
Firma wspó??pracuje z wieloma placówkami edukacyjnymi. Naszymi partnerami metodycznymi s─? wydawnictwa: Longman i Macmillan.

Oferujemy Pa??stwu w szczególno??ci:


Jednocze??nie dzia??alno??─? naszej firmy ukierunkowana jest na pomoc w codziennych obowi─?zkach naszych Klientów. ??wiadczymy profesjonalne us??ugi w zakresie opieki nad dzie─?mi, osobami starszymi, a tak??e zwierz─?tami. Proponujemy Pa??stwu pomoc w znalezieniu pomocy domowej dorywczo lub na pe??en etat.

Zapraszamy wszystkich do bli??szego zapoznania si─? z nasz─? ofert─?!

Strefa klienta
 Powered by: www.cdx.pl  
 
wysuwanyBox